HAVNEINFO NR. 2/07

 

Hjemmesiden

Siden sidste info er hjemmesiden kommet op at køre, hvilket mange sikkert allerede er opmærksom på. Nu hvor sæson for optagning af bådene står for døren erindres om at bestilling kan og bør ske via hjemmesiden.

I løbet af sommeren er der opsat en vejrstation på havnen, som kan aflæses på hjemmesiden. Nu kan man altså få oplysning om hvordan vejret er på havnen - og det kan jo være meget anderledes end man går og forestiller sig hjemme i baghaven, som måske endda slet ikke ligger i Frederikssund. Der er også links til andre havne i fjordsystemet, så man kan checke vejret, der hvor man gerne vil sejle hen.

Udstyr til disse herligheder er anskaffet og drives i samarbejde med Marbæk.

 

Hidtil har bestyrelsen lavet et populært sammendrag til offentliggørelse i FD NYT i form af  "Havneinfo" over de emner, der har været drøftet i bestyrelsen. Det vil vi fortsætte med.

For de andelshavere, der gerne vil følge sagerne lidt nøjere vil referater fra bestyrelsesmøderne  fremover blive offentliggjort, idet vi dog må tage forbehold for sager, der arbejdes videre med, og hvor det vil kunne hæmme processerne, hvis offentliggørelse sker i utide.

 

Hjemmesiden vil naturligvis også blive brugt til at informere om akutte forhold på havnen, f.eks. om højvande forhindrer optagning og søsætning, om der er tekniske svigt eller problemer, der er under afhjælpning o.s.v.

 

Der er således al mulig god grund til at orienterer sig om forholdene på havnen med jævne mellemrum og ikke mindst inden man tager hjemmefra for at foretage sig det ene eller det andet på havnen eller i båden.

 

Endelig er hjemmesiden også tænkt som et debatforum, hvor man er meget velkommen til at komme med bemærkninger - positive eller negative - om de ting man har interesse for på havnen.

 

Udbygning af El-anlæg

Som lovet på sidste års generalforsamling arbejder bestyrelsen videre med udbygning af havnens el-anlæg.

Der er mange ting at tage stilling til, herunder hvor mange stik der skal etableres, hvor stor effekt, der skal kunne trækkes ud af disse stik, og hvor mange stik der vil blive maximalt belastet på samme tid (også kaldet samtidighedseffekten), Det er "dyre" spørgsmål at tage stilling til, fordi svarene er bestemmende for anlæggets dimensionering og dermed også for anskaffelsesprisen.

Dertil kommer, at de tilbud vi har modtaget er så tekniske i deres udformning, at det vil være nødvendigt at for bestyrelsen at knytte en rådgiver til sagen for at få en forsvarlig bedømmelse.

Det gælder jo netop om ikke at underdimensionere anlægget med det resultat, at vi om nogle år "skal på den igen". Modsat skal vi jo heller ikke "skyde gråspurve med kanoner" for det er forbandet dyrt.

Der vil blive orienteret mere om sagens gang på efterårets generalforsamling.

 

 

 

 

 

"Langtidslandliggere"

Med udbygningen af boligområdet på Frederikssund gl. industrihavn og denne havns omdannelse til marina er der også sket en betydelig tilvækst af både i området, der har behov for vinterplads. Vi vil i Frederikssund Lystbådehavn gerne kunne tilbyde sådanne både plads til vinteroplæg. Det bidrager positivt til økonomien.

Samtidig har vi på havnen en del både, der ikke har været i vandet hverken i år eller sidste år eller måske forrige år. De står rundt omkring på vinterpladsen og blokerer for en effektiv udnyttelse af pladsen. Nogle af disse både er endda i en sådan forfatning, at man efterhånden kan betvivle betegnelsen "båd"

Bestyrelsen har besluttet at sådanne både skal kunne flyttes til en mere ydmyg placering på vinterpladsen, så der ikke opstår for megen spildplads.

Vi forventer da, at ejerne af sådanne både, der jo fortsat betaler deres afgifter til havnen, også vil medvirke til flytning af deres både, når de bliver bedt om det. I modsat fald kan det blive nødvendigt at flytte nogle både uden ejerens medvirken, dog først efter at sådanne ejere ved et anbefalet brev er blevet gjort opmærksom derpå.

 

Søspejder landsstævne

Som de fleste nok har bemærket blev der i juli måned afholdt søspejder landsstævne i Frederikssund med en masse aktiviteter, der strakte sig over en uges tid. Stævnet holdt især til på bro 2, hvis andelshavere måtte finde anden plads i perioden.

 

Fra landsstævne ledelsen har vi modtaget følgende henvendelse, der tilkendegiver deres taknemmelighed og stævnets succes:

 

"Jeg vil også lige benytte lejligheden til at sige tak for lån af faciliteter. Vi har lige holdt evalueringsweekend og kan på lejrledelsens vegne og dermed også alle deltagere på lejren sige, at vi har væren meget glade for at være i Frederikssund!!

 

Vi har også oplevet meget positive tilbagemeldinger fra folk på havnen og stor hjælpsomhed. Dette angår ikke mindst Finn, der virkelig har været god at være i kontakt med. Hils ham og sig mange tak for den store hjælp og tålmodighed.

 

På lejrens vegne

Kristoffer Hertz"