HAVNEINFO NR. 1/07

 

Generalforsamling

Selv om det snart er længe siden, den ordinære generalforsamling blev afviklet, og selv om referatet har kunne hentes på kontoret, er der alligevel nok nogle andelshavere, der har behov for en ultrakort opdatering:

Fra  debatten skal nævnes momssagen - se senere i denne info - og vagtordningen - se senere i denne info -. 

Regnskabet blev vedtaget,

John Larsen blev genvalgt som formand, og Peter Thøger genvalgt som bestyrelsesmedlem. Som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Mogens Sørensen, der ikke ønskede genvalgt, valgtes Steen Wæverstrøm.

Bestyrelsen har konstitueres sig med Steen som kasserer og Peter Th som sekretær og naturligvis John som valgt formand

Der er stadig eksemplarer af referatet, som kan afhentes på kontoret.

 

Plankeværk

I havneinfo nr. 2 og 3 2006  er sagen beskrevet.  Heraf fremgår at alle tilladelser er på plads. Opsætningen blev imidlertid stillet i bero, fordi tilladelsen fra kommunen til opstillingen var blevet anket til Amtet. Sagen er nu afklaret derhen, at Amtet har meddelt, at det ikke har kompetence på området. Opsætningen af plankeværket forsætter herefter, så snart vejrforhold og andre aktiviteter tillader det.

 

Vedtægter

På generalforsamlingen i december 2006 blev de tidligere godkendte forslag til vedtægtsændringer endelig vedtaget. Nu mangler blot kommunens endelige godkendelse. Fra kommunens side ligger der en forhåndstilkendegivelse, der antyder, at kommunen formentlig alene vil interessere sig for dens fortsatte mulighed for at kunne udpege repræsentation til bestyrelsen samt have mulighed for at godkende vedtægter. Når godkendelsen foreligger, vil vedtægterne blive genoptrykt til uddeling til alle andelshavere. Af størst betydning for andelshaverne er beslutningen om at kunne stemme ved fuldmagt. Efter de nye regler "kan ingen andelshaver ved fuldmagt repræsentere mere end 1 andel udover sin egen andel. Fuldmagt skal angive navn, adresse og pladsnummer såvel for den andelshaver, der giver fuldmagt som for den andelshaver, der gives fuldmagt til".

 

Sagen om ekstra moms

Sagen er allerede beskrevet i sidste nr. af bladet, hvor Skat havde tilbudt at afgøre spørgsmålet med en betaling på godt 180 tusind kr.  Bestyrelsens beslutning om at stille sig tilfreds hermed samt begrundelsen derfor blev  fra flere sider kritiseret på generalforsamlingen, og der blev givet tilsagn fra enkelte andelshavere om at yde bestyrelsen bistand ved en eventuel anke.

På denne baggrund har bestyrelsen genovervejet sagen. Sagen er anket til Told og bestyrelsen har fået betydelig hjælp med at udforme fra en  andelshaver eller to. Nu kører sagen altså i ankesysytemet, og vi har da lov at håbe, at der kommer et merprovenue ud af anstrængelserne..

 

Vagtordning

Traditionen tro var der en del debat på generalforsamlingen om vagtordningens effektivitet samt om hvorvidt der overhovedet var behov for en vagtordning. Flere andelshavere meldte ud at der var behov for bedre muligheder for de enkelte andelshavere kunne kontakte hinanden og aftale om vagten. På den baggrund har bestyrelsen besluttet, at der ca. en uge før vagtdagen udsendes en påmindelse til vagten. For at spare porto og tid vil vi helst benytte mailsystemet, og opfordrer hermed alle andelshavere til at sende deres mailadresser til havnekontoret. på mailadressen  frss.lysthavn@post9.tele.dk

 

Hjemmeside

Havnen har besluttet at oprette sin egen hjemmeside for at kunne kommunikere mere effektivt med andelshaverne.  Hjemmesiden vil forrest indeholde en offentlig hjemmeside med praktiske oplysninger om havnen og links til andre - helt på linie med de vi har i dag på Frederikssund Sejlklubs hjemmeside. Herudover vil hjemmesiden som noget nyt indeholde nogle sider som kun er beregnet for andelshaverne. For at få adgang til disse sider skal andelshaverne logge sig ind med brugernavn og password.

Indtil videre arbejder vi med følgende emner på de lukkede sider: Søsætning og optagning, Debatforum, Min side (egen adresse, båd-data mv.. samt angivelse af om man ønsker at disse informationer skal være synlige for havnens andelshavere), Andelsliste, Referater fra Generalforsamlinger og Bestyrelsesmøder, Nyheder fra Havnen/Information til andelshaverne, Vagtordningen vil få sin egen side på hjemmesiden.

Andelshaverne vil modtage mere information om dette når vi er kommet lidt længere i arbejdet. Bestyrelsen regner med at hjemmesiden vil være i luften inden sæsonstart.

  

Udskiftning af pæle

Måske har man i vinterens løb lagt mærke til en lille "grim gammel" coaster, der har rumsteret rundt i vores havnebassin. Den harværet i gang med en generel udskiftning af  pæle på nordsiden af bro 2. Samtidig er pladserne blevet "standardiseret" hvad bredde angår. Det er blevet til 2 små pladser inderst, 13 smalle pladser op til 3,10 m og 4 pladser op til 3,80 m. 

Arbejdet burde være tilendebragt, når dette læses; men er det under alle omstændigheder til sæsonstart

I Takt med at økonomien er til det er det tanken at fortsætte den generelle pæleudskiftning over de næste år

 

Til sidst er det vist på sin plads med et par påmindelser:

 

Udlejning af bådplads på vandet

Hvis du ønsker at udleje din bådplads på vandet i den kommende sommer, skal du inden  1. april rette henvendelse herom til havnekontoret, I modsat fald fortaber du din ret til tilbagebetaling af en del af selskabsafgiften.

 

Udskiftning af båd

Står du foran udskiftning af din båd  - især hvis det er til en større model - så husk at checke pladsforholdene med havnefogeden på forhånd. Det er nemlig langt fra sikkert, han kan hjælpe dig, hvis din nye båd ikke kan komme ind på din nuværende plads, så ikke mindst for din egen skyld: HUSK DET NU.